لبخند یک عطیه الهی است. به خاطر داشته باشید که لبخند به همه احساس آرامش می دهد.

دوستان عزیزم، پاینده باشید.