مرور رده

کلیپ های انگیزشی

سال ۹۷ چگونه گذشت؟ – قسمت دوم

چه کسی می داند که تو در پیله تنهایی خود تنهایی؟ چه کسی می داند که تو در حسرت یک روزنه در فردایی؟ پیله ات را بگشا، تو به اندازه پروانه شدن زیبایی. دوست قدرتمندم…