مرور رده

موفقیت

مدیریت استرس

استرس و شیو‌ه‌ی فکر کردن ما زمانی که در یک موقعیت قرار می‌گیریم دو داوری (معمولا به صورت ناخود‌آگاه) انجام می‌دهیم. نخست تصمیم می‌گیریم که آیا موقعیت خطرناک…