نشانه های محیط کار نامطلوب

ما انسان ها تقریبا یک سوم از عمر خود را صرف کار کردن می کنیم، بنابراین باید در محیط کاری سالم و سازنده مشغول به کار شویم. اما برخی از محیط های کاری ناسالم و نامطلوب می توانند تاثیر بسیار شدیدی در روحیه افراد داشته باشند، به همین منظور ما در این مقاله تعدادی از نشانه های محیط کاری نامطلوب را برایتان معرفی می کنیم. امیدواریم برای شما مفید واقع شود.

همیشه تنبیه وجود دارد، اما پاداش خیر

در اینگونه محیط ها، مدیران بیشتر بر روی اشتباه کارمندان و یا اصلاح اشتباهات آنها تمرکز می کنند. برای مثال اگر فردی کاری را به خوبی انجام دهد و یا کاری انجام دهد که به پیشرفت و موفقیت بیشتر شرکت کمک کند، اینگونه مدیران توجهی نمی کنند، اما اگر فردی کاری را اشتباه انجام دهد او را توبیخ و تنبیه می کنند.

دیکتاتوری

کارمندان برا انجام هر کاری باید مراحل مختلفی را طی کنند تا تایید شوند، در اینچنین موارد مدیران سعی می کنند از بالا بر روی کار کارمندان نظارت کرده و آنها را کنترل کنند.

توجه بیش از حد به سود خالص

در محیط های کاری نامطلوب اکثرا به سودآوری، شکست رقبا و کاهش هزینه ها توجه بسیاری شده و موارد دیگری که در این زمینه دخیل هستند، نادیده گرفته می شوند.

مدیران مستبد اختیار امور را به دست می گیرند

اینگونه مدیران مستبد، با استبداد با کارمندانشان رفتار کرده و حتی گاهی به کارمندان مستبد خود اجازه می دهند که در محل کار خود با دیگر همکاران، مستبدانه رفتار کنند.

 

رقابت داخلی

کارمندان باید در محیط داخلی با یکدیگر رقابت کنند و این رقابت به گونه ای می باشد که به جای تمرکز بر روی کار گروهی، بر روی توانایی های فردی شخص تمرکز می شود.

انسانی برخورد نکردن

در محیط های سمی، با کارمندان همانند اشیاء و یا وسیله ای برای سودافزایی رفتار می شود. به همین دلیل در اینگونه محیط ها با استرس فراوان، اضافه کاری و مرخصی بسیار کارمندان روبرو هستید.

اهمیت ندادن به تعادل میان کار و زندگی

در چنین محیط هایی به زندگی فردی شخص و روابط اجتماعی او اهمیتی داد نمی شود. در این موقعیت ها، فقط اضافه کاری های بسیار فرد دیده می شود. در اینگونه موارد به اصطلاح زندگی فرد قربانی کارش می شود.

دستورالعمل های متناقض

زمانی که چارچوب و قوانین مشخصی در یک محیط کاری وجود نداشته باشد، باعث بروز هرج و مرج در آن محیط می شود. برای مثال ممکن است در محیط کاری، فردی برای انجام کاری توبیخ شود و همکارش به خاطر همان کار ترفیع بگیرد، حتی مدیر قوانینی را وضع کند، اما خود به آنها عمل نکند.

سعی کنید اگر در چنین محیطی کار می کنید، قبل از آسیب رسیدن به خود و زندگیتان از آن کار استعفا دهید.

دیدگاهتان را بنویسید