تاثیر زبان بدن بر سخنرانی

تاثیر زبان بدن بر سخنرانی

اکثر افرادی که قصد دارند برای سخنرانی آماده شوند، بیشترین تمرکز خود را بر روی محتوای سخنرانی می گذارند و فراموش می کنند که بیشترین تاثیر را زبان بدن، مواردی را که ذکر می کنند، فن بیان و سخنرانی و لحن صدای سخنران بیشترین تاثیر را بر رو مخاطب دارد. تحقیقات انجام شده...