راه حل هایی برای عزت نفس پایین

راه حل هایی برای عزت نفس پایین

عزت نفس پایین دارای نشانه هایی است که اغلب افراد آنها را پنهان می کنند و به عبارت دیگر، نمی خواهند این اعتماد به نفس کم را قبول کنند. گاهی ممکن است سعی کنید که نقطه ضعف های خود را پنهان کرده و تظاهر کنید که از اعتماد به نفس بالایی برخوردارید ولی همانطور که در جمله قبل...