قهر و دعوا در خانواده

 چرا برخوردهای ساده در خانواده به قهرهای طولانی مدت تبدیل میشود؟ ریش سپیدها را نادیده می‌گیریم در گذشته‌های دور اگر میان دو نفر از بستگان شکر آب…