استاد معصومه تیموری نخستین بانوی

انگیزشی ایران

مدرس کوچینگ

مشاور در حوزه زنان و سیاست های رفتاری

من ، معصومه تیموری ، تمام عمر خودم را برای آموزش و آسایش شما مردم سرزمینم وقف می کنم .

مطمئن باشید حضور شما در این نقطه از دنیا ، در این سایت ، اتفاقی نیست . پیامی است که از کائنات به قلب شما خطور کرده و شما را در مسیر رشد قرار داده است. آن را جدی بگیرید. تا رسیدن به قله های موفقیت کنار شما هستم.

با تمام وجود باور دارم که کنون وقت تغییر است .

باور دارم که مردان و زنان این سرزمین پاک ، لایق ارزشمندترین ، بزرگترین و گران بهاترین شاخصه های موفقیت و ثروت در زندگی شخصی و مشترکشان می باشند.

باور دارم که حال همه ی اسباب رسیدن به موفقیت در مردم کشورم ، آماده شده است و این مسئولیت را بر روی شانه هایم احساس میکنم که به هر طریقی که بتوانم ، به آن ها کمک کنم که در مسیر موفقیت قرار گیرند.

دیدار با بزرگان