عادت های خوب | اهرمی برای موفقیت

هر کسی که موفق به یادگیری ورزش یا عادت خوب دیگری شده باشد، می‌داند که دست‌یابی به اهدافی مشخص چه‌قدر لذت‌بخش است! در حالی‌ که چیز جدیدی یاد می‌گیرید،…

ترک عادت های بد

معمولا ارزش خالص شما با جداسازی عادات بد از عادات خوب‌تان مشخص می‌شود. بنجامین فرانکلین آیا عاداتی دارید که بر کارتان تأثیر منفی داشته…