مرور رده

موفقیت زنان

مراقبه و آرامش ذهن

مراقبه و آرامش ذهندر مراقبه و آرامش ذهن ذهن باید آرام و راحت باشید و لباس راحتی بپوشید و جای کمرتان خوب باشد; شرایط نباید طوری باشد که حواستان پرت شود و…

کودک درون کیست؟

کودک درون همان بچه ی کوچکی است که شما در گذشته بودید و آرزو دارد به او توجه و از او مراقبت کنید و مورد مهر و محبت شما قرار گیرد. با این که بزرگ و بالغ شده اید،…

مراقبه و آرامش ذهن

در زمان مراقبه باید آرام و راحت باشید و لباس راحتی بپوشید و جای کمرتان خوب باشد شرایط نباید طوری باشد که حواستان پرت شود و یا این که در حین تمرین به خواب بروید.…