ویدیو استاد تیموری چهارشنبه های چرا | چرا به ما خیانت می شود

ویدیو استاد تیموری چهارشنبه های چرا | چرا به ما خیانت می شود

چهارشنبه های چرا | چرا به ما خیانت می شود در این هفته از چهارشنبه های چرا از استاد تیموری پرسیدیم که چرا به ما خیانت می شود ٬ ایشان با ذکر چند مورد به پاسخ به این موضوع پرداخته اند . وقتی در یک رابطه خیانت صورت میگیرد مقصر کیست ؟ خیانت دیده و خیانت کننده چند در صد...