نام کتاب : شخصیت های سمّی

نویسنده کتاب : سرکار خانم معصومه تیموری

تعداد صفحات : 59

توضیح مختصر در مورد کتاب :

در این کتاب سعی برآن  شده است که شخصیت های مختلف فردی و اجتماعی مضر را به شما معرفی و راهکارهای عملی برای مقابله با هر یک را به مخاطب خود ارائه دهد.

به شما پیشنهاد می کنیم که این کتاب را حتما بخوانید و درصورتی که با چنین شخصیت های در زندگی خود مواجه هستید،راهکار های پیشنهادی را اجرا نمایید.