هرچند استقلال مالی زن فقط در اشتغال نیست، قسمت عمده‌ای از استقلال مالی زنان به اشتغال بر می‌گردد. معایب استقلال اقتصادی زنان گرایش زن به سوی اشتغال، بیش از همه بر خانواده و روابط زن و شوهر اثر می‌گذارد و در بسیاری از مواقع، به جای این که اشتغال زنان در خدمت نهاد خانواده قرار گیرد، به تعارض و تقابل می‌پردازد و گاهی از موارد، موجب زوال آن نهاد مقدس می‌شود.

اشتغال و استقلال اقتصادی بانوان به شکل‌های مختلفی، به عدم هماهنگی بین زوجین منجرمی شود. البته نمی‌توان برای تمام افراد جامعه، نسخه‌ی یک سانی ارائه کرد. تفاوت‌های فردی و ویژگی‌های شخصیتی، نیازهای فردی و اجتماعی، شرایط محیطی و فرهنگی و غیر آن، هر کدام اقتضائاتی دارد که می‌تواند اشتغال را بر فردی قابل توجیه و معقول و بر دیگری آسیب زا و غیرقابل توجیه کند.

یکی از عللی که برای بانوان، ایجاد انگیزه برای کسب اشتغال می‌کند، مستقل بودن است که از تبعات آن، نپذیرفتن تسلط مرد است. غافل از آن که خداوند، مردان را قوام و تکیه گاه زنان قرار داد و مسئولیت مخارج زندگی را بر دوش آنان نهاد و زنان را به آرامش گری و اطاعت از شوهر دعوت کرد. زیبایی و تکامل زندگی در وابستگی زن و مرد به یک دیگر و عمل هر کدام به تکالیف خود در زندگی شکل می‌گیرد و اگر زن در زندگی با این گمان که نیازی به حمایت مالی مرد ندارد و با این تفکر، قیم بودن مرد را تضعیف کند، ستون خانواده سست می‌شود.

معایب استقلال اقتصادی زنان در اسلام، حقوق زن اختصاص به خود او دارد و می‌تواند با اراده‌ی خود آن را خرج کند و مسئولیت شرعی و قانونی برای هزینه‌های زندگی بر عهده اش نیست؛ اما داشتن حقوق و دارایی زن در زندگی، توقعی برای برخی مردان ایجاد می‌کند که از درآمد زن نیز در زندگی مشترک بهره ببرند که اگر زنان از این موضوع استقبال نکرده و حساب و کتاب شان را جدا کنند، در برخی خانواده‌ها می‌تواند عاملی برای پدیدآمدن اختلاف‌های زناشویی شود.

برخی رفتارهای ناپسند مثل: منت بر شوهر، عدم هماهنگی با وی در تهیه‌ی لوازم زندگی، چشم و هم چشمی، تجمل‌ها و اسراف، علاوه بر این که در اسلام مذموم است، می‌تواند باعث تیرگی روابط زناشویی شود و با ایجاد کینه و نفرت به جای عشق و محبت در زندگی، آرامش را در زندگی از بین ببرد و شیرینی زندگی در پرتو منابع مالی بیش تر را به تلخی بدل کند. عدم حضور زن در منزل و خستگی ناشی از کار بیرون، می‌تواند در نحوه‌ی برخورد زن با همسر و فرزندان اثر منفی گذاشته و انرژی کافی برای وظیفه‌ی اصلی خود را ـ که نقش مادری و همسری است ـ نداشته باشد و همین مسئله، باعث سستی بنیان خانواده می‎شود.

قطع وابستگی اقتصادی و کم شدن احساس نیاز مالی به همسر، می‌تواند آستانه‌ی تحمل پذیری برخی از زنان را کاهش داده و میل به جدایی را با بروز مشکل هایی در زندگی زناشویی و عدم ضرورت تحمل مشکل ها، افزایش دهد و با این نگاه که خود، توان چرخاندن زندگی مستقلی را دارند و نیازمند به حمایت مالی همسر نیستند، بر سختی‌ها بردباری نکرده و دیگر معایب استقلال اقتصادی زنان از اطاعت شوهر، شانه خالی می‌کنند و همین مسئله می‌تواند تقاضای طلاق را در بین بانوان شاغل افزایش دهد.