غصه هارا با”قاف”بنویسیم

غصه هارا با”قاف”بنویسیم
تا هرگز باورشان نکنیم
فقط قصه است و بس

فقط با یه لبخند
میشه خیلی از
مشکل ها رو حل کرد

لحظه هاتون
پر از خنده های یهویی

دیدگاهتان را بنویسید