آنها برای رسیدن به اهدافشان تلاش می کنند وخودشان عامل تغییر و تحول هستند ، زنان توانمند نغمه افسردگی سر نمی دهند زیرا به خودشان افتخار می کنند و علی رغم نظرات دیگران، در پایان روز در آینه زندگی فقط بازتاب خودشان را می بینند
آنها برای خودشان به عنوان فردی الهی، ارزش قایل هستند. البته می دانند فردی بی عیب و نقص نیستند ولی سزاوار احترام و پذیرش هستند.
آنها سرحال و شاکر هستند ،آنها ایمان دارند فقط نگرش خودشان است که اهمیت دارد و دنیا را متحول می کند.
آنها قدر اوقات خودشان را میدانند و بر این باورند که زمان، ارزشمندترین مولفه زندگی است.
آنها با خودشان و دیگران روراست هستند و در روح و روانشان به دنبال حقیقت هستند و تلاش می کنند مسیر الهی را در زندگی شان دنبال کنند .
آنها در برابر همسر، فرزندان، اعضای خانواده و دوستان عشقی بی قید و شرط دارند
آنها خودشان را دوست دارند زیرا می دانند عشق به خود باعث ایجاد انرژی قوی درونی می شود و همین عشق قوی ساطع شده، دیگران را هم احاطه می کند.

زنان توانمند نغمه افسردگی سر نمی دهند:
آنها در زندکی بخشنده هستند
آن‌ها به‌خوبی تشخیص می‌دهند که انرژی خود را روی انجام چه‌کارهایی متمرکز کنند.
آن‌ها از ایده‌ها و افراد متفاوت استقبال می‌کنند
آن‌ها برای انجام ایده خود تلاش می‌کنندو همیشه به توانایی‌های خود اعتماد دارند.
آن‌ها با افراد باهوش دیگر، هم فکری و مشارکت می‌کنند.
آن‌ها برای انجام تمام‌کارها از پیش برنامه‌ریزی می‌کنند.
آن‌ها فقط واکنش نشان نمی‌دهند، بلکه به‌خوبی فکر می‌کنند و در مورد خود قضاوت منفی نمی‌کنند.